Meldpunt Wet goed verhuurderschap

De gemeente Hattem start het meldpunt Wet goed verhuurderschap. Het meldpunt staat op de gemeentelijke website. Onder ander via een digitaal formulier kunnen inwoners, organisaties en instellingen melding doen van ongewenst verhuurgedrag. Er staat informatie over de algemene regels en waarvoor men zich bij de gemeente kan melden. Zo nodig worden melders doorverwezen naar andere bevoegde instanties, zoals de landelijke Huurcommissie of de regionale anti-discriminatievoorziening.

Aanleiding
Op 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap in werking getreden. Aanleiding voor deze wet is dat er bij de verhuur van woningen regelmatig misstanden voorkomen. De mogelijkheid richting een verhuurder op te treden ontbreekt. Bovendien zijn ook huurders terughoudend om stappen te ondernemen. De wet voorziet daarom met name in de bevoegdheid voor gemeenten om handhavend op te treden. Die handhaving start meestal bij het gemeentelijke meldpunt.

De algemene regels voor goed verhuurderschap zijn:
het onthouden van iedere vorm van discriminatie door middel van een transparant selectieproces, objectieve selectiecriteria, motivering keuze huurder en een vastgelegde werkwijze ter voorkoming van discriminatie;
het onthouden van iedere vorm van intimidatie;
regels omtrent de waarborgsom en servicekosten;
schriftelijk vastleggen van de huurovereenkomst;
de huurder schriftelijk informeren over de rechten en plichten ten aanzien van het gehuurde, de contactgegevens van het meldpunt en van de verhuurder, de servicekosten en waarborgsom;
verbod op dubbele bemiddelingskosten;
aparte arbeids- en huurovereenkomst voor arbeidsmigranten en informatie in een taal die de arbeidsmigrant begrijpt.

Evaluatie
De Wet goed verhuurderschap is nieuw en moet zich in de praktijk gaan bewijzen. Het is niet op voorhand bekend hoeveel en wat voor soort meldingen er binnenkomen. Ook is het afwachten of het meldpunt voldoet aan de verwachtingen van melders en of de huidige handhavingscapaciteit voldoende is. Daarom wordt het meldpunt jaarlijks geëvalueerd. Eind 2024 bepaalt de gemeente of het meldpunt in deze vorm volstaat en of de uitvoering en handhavingscapaciteit voldoen.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in