Nieuw verkeers- en vervoersplan voor Hattem

Het college van burgemeester en wethouders heeft het nieuwe Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2018 vastgesteld. Het plan wordt nu voor besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Het plan zorgt er voor dat het beleid op het gebied van verkeer en vervoer aansluit bij actuele vraagstukken en wetgeving.

Wethouder Doret Tigchelaar, verantwoordelijk voor burgerinitiatieven, is enthousiast over de manier waarop het plan tot stand is gekomen: “Onder het motto ‘Samen Hattem’ willen we graag op een nieuwe manier omgaan met onze inwoners, ondernemers en organisaties. Bij het opstellen van dit plan hebben we daarom een grote rol toegedicht aan participatie. Hattemers weten immers zelf heel goed wat er qua verkeer beter of anders kan in hun buurt.”

“Ook in het vervolgtraject, waarin we dit beleidsplan gaan omzetten naar concrete maatregelen, betrekken we Hattemers graag weer volop. Hun inbreng is van grote waarde om de juiste prioriteiten te kunnen stellen en maatregelen te treffen die echt aansluiten bij wat zij belangrijk vinden. Zo krijgt, samen met de raad, het uitvoeringsprogramma straks vorm en volgen we ons motto “Samen slim op weg, ook in de toekomst!”

Verkeersveiligheid blijft belangrijkste speerpunt
In het verkeers- en vervoersplan worden duidelijke keuzes gemaakt: de voetganger en de fietser staan op één. De gemeente zet in op veilig ingerichte straten en de komst van meer 30 km zone gebieden. Naast veiligheid is er aandacht voor bereikbaarheid, leefbaarheid, gezondheid en kwaliteit van de openbare ruimte. Niet in de laatste plaats zet Hattem in op duurzame mobiliteitsvormen en is er veel aandacht voor –ongewenst- gedrag in het verkeer. “We zetten educatie en communicatie in om mensen bewust te maken van hun gedrag. Met de uitvoering van dit beleidsplan wordt Hattem nog verkeersveiliger, maar ook een levendige en duurzame stad.”

Besluitvorming en vervolg
De commissie Algemene en Ruimtelijke Zaken vergadert op 19 februari over het verkeers- en vervoersplan en de gemeenteraad op 5 maart. Na besluitvorming door de gemeenteraad wordt het beleidsplan uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. Dit gebeurt opnieuw in samenwerking met inwoners, ondernemers, klankbordgroep, (belangen-)organisaties en de gemeenteraad.