Wil jij Hattem beter en mooier maken?

De gemeente Hattem is op zoek naar enthousiaste en gedreven mensen, die hun kennis en/of ervaring in willen zetten voor een beter en mooier Hattem! Wil jij aan de slag als voorzitter of lid van de Participatieraad? Sinds het voorjaar van 2016 kent Hattem een Participatieraad. Leden zijn sparringpartners voor het college en de raad en een spreekbuis voor inwoners.

Helaas moet de Participatieraad afscheid nemen van zowel de voorzitter als van één van de leden. Twee personen die met een zeer warm hart hun adviesrol uitgevoerd hebben. Daarom is de gemeente op zoek naar versterking voor de Participatieraad van inwoners die zich nauw betrokken voelen bij de thema’s werk & inkomen, jeugd en/of WMO.

Wat is de Participatieraad?
De Participatieraad werkt vanuit de visie dat iedere inwoner mee doet, ongeacht beperking, afkomst, leeftijd of inkomen. De leden van de participatieraad zijn mensen die vanuit een brede maatschappelijke interesse, opleiding en/of ervaring sparring partner willen zijn. Zij hebben een warm hart voor de lokale gemeenschap. De Participatieraad gaat met inwoners in gesprek over de effecten van de huidige regelingen en over hun ideeën met betrekking tot toekomstig beleid. De leden pikken signalen op en weten wat er speelt. Het gaat hierbij om vrijwilligerswerk.

Wat wordt van de leden verwacht?
* Je bent een betrokken inwoner van Hattem en spreekt op persoonlijke titel;
* Je hebt affiniteit, kennis of ervaring met een of meer bovengenoemde thema’s;
* Je bent in staat verbindingen te leggen tussen beleid en praktijk;
* Je bent verbonden met de Hattemse samenleving en heeft een relevant netwerk dat u zoveel mogelijk betrekt bij uw meningsvorming en advisering;
* Je bent een plezierige samenwerkingspartner en werkt vanuit een open houding;
* Je luistert goed, denkt constructief mee en respecteert de inbreng van anderen;
* Je draagt er actief aan bij dat de Participatieraad goed zichtbaar is binnen Hattem;
* Je komt met ideeën en voorstellen voor verbetering van (uitvoering van) het gemeentelijk beleid;
* Je signaleert eventuele leemten en aandachtspunten in het sociale domein van de gemeente Hattem;
* Je bent gewend digitaal te werken of bereid dit te gaan doen;
* Je woont in de gemeente Hattem en hebt geen strijdige belangen in relatie tot deelname aan de Participatieraad.

Wat wordt van de voorzitter verwacht naast bovenstaande competenties en vaardigheden?
* Je bent procesgericht, stimuleert de sociale cohesie binnen de Participatieraad en draagt als bindende factor bij aan voldoende draagvlak voor de gekozen standpunten en het uitbrengen van weloverwogen adviezen;
* Je hebt feeling voor politiek-bestuurlijke verhoudingen;
* Je leidt de vergaderingen en stemt de voorbereiding, waaronder de agenda, af met de secretaris en de coördinerende ambtenaar;
* Je bepaalt de data en tijdstippen van de vergaderingen;
* Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarverslag voor het college van burgemeester en wethouders over de verrichte werkzaamheden;
* Je vertegenwoordigt de Participatieraad extern.

Wat levert het op?
Je geeft (kwetsbare) inwoners van Hattem een stem. Je draagt bij aan een betere kwaliteit van gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan, waardoor de zelfredzaamheid en participatie van Hattemers zichtbaar worden versterkt. De reguliere vergaderingen vinden één keer per maand op woensdagavond plaats. Leden van de Participatieraad ontvangen een jaarlijkse vergoeding.

Solliciteer!
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een brief met de volgende informatie:
*Jouw motivatie om voorzitter of lid van de Participatieraad te worden;
* Met welke doelgroep(en) en aandachtsgebieden je je verbonden voelt;
*Jouw ervaringen met deze doelgroep(en) en aandachtsgebieden.

Je kunt je brief tot 31 januari sturen naar: Gemeente Hattem, ter attentie van mevrouw W. (Wytske) Verschoor, Postbus 93, 8050 AB Hattem. Voor meer informatie kun je haar bellen op nummer (038) 443 16 16 of mail naar verschoor@hattem.nl