Voorstel RES 1.0 is klaar voor discussie

De Regionale Energie Strategie -RES- *) is een proces waarbij wordt gekeken waar de opwekking van duurzame energie door windmolens en zonne-energie op de Noord-Veluwe mogelijk is. Eind 2020 lagen er 3 varianten voor de energiestrategie op tafel waarop eenieder zijn zienswijze kon geven.
Meer dan honderd actief betrokkenen zoals gemeenten, provincie, (natuur)organisaties, bedrijven en burgers hebben een zienswijze ingediend. Dit alles is verwerkt in de RES 1.0

Bij de drie varianten die er waren is gekeken naar:

  • landschap en de omgevingskwaliteit,
  • Natura 2000 in relatie tot wettelijke afstanden vanuit veiligheid en hinder,
  • Techniek en infrastructuur

Windmolens Hattemerbroek
In alle drie de varianten is ervanuit gegaan dat er windmolens komen bij knooppunt Hattemerbroek. Hoewel de inwoners van Hattemerbroek hebben aangegeven niet blij te zijn met deze locatie en de gemeenteraad van Hattem vindt dat bij uitbreiding uniformiteit in tiphoogte (nu 150 meter) en type windturbines nodig is, is de conclusie in RES 1.0 dat knooppunt Hattemerbroek een geschikte locatie is voor windmolens. De locatie zou zelfs geschikt zijn voor uitbreiding met maximaal vijf windturbines en circa 20 tot 40 hectare zonne-energie. De uitbreiding van vijf windturbines staat momenteel ter discussie vanwege de aanwezigheid van de wespendief, een beschermde volgelsoort die broedt op de Veluwe. De bouw van vier windmolens die inmiddels plaatsvindt, kan doorgaan.

Uitbreiding elektriciteitsstation Kanaaldijk
De plannen van RES 1.0 van de regio Noord-Veluwe passen niet binnen de huidige capaciteit van het elektriciteitsstation van Liander in Hattem aan de Kanaaldijk. Het plan sluit echter goed aan op de uitbreidingsplannen die de netbeheerder voor het station heeft om grote wind- en zonontwikkelingen aan te sluiten. De netbeheerder is met de gemeente Hattem in gesprek over onder andere grondposities en bestemmingsplanwijzigingen.

Reageren op RES 1.0
De komende weken bespreken gemeenten de plannen van RES 1.0 Eventuele reacties op de RES 1.0 kunnen tot 1 april a.s. bij de werkorganisatie RES (marnix.brongers@overmorgen.nl) worden ingediend, zodat zij de definitieve inhoud van de RES 1.0 kunnen afronden.

*) Nederland heeft het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend en haar doelstellingen bepaald voor 2030. In dat jaar moet de CO2-emissie met 49% zijn verminderd ten opzichte van 1990. In 2050 moet de emissiereductie 80-95% zijn. Alle gemeenten moeten hieraan meewerken. Hiervoor zijn energieregio’s gevormd en Hattem maakt onderdeel uit van de regio Noord-Veluwe, tezamen met de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten.

Waarom een klimaatakkoord?
Het akkoord is gesloten om stappen te nemen waardoor de opwarming van de aarde wordt beperkt. Een van de onderdelen daarvoor is het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen. De zeven gemeenten van de Noord-Veluwe hebben in overleg met diverse instanties (waaronder waterschap Vallei en Veluwe) een conceptakkoord geschreven: de Regionale Energie Strategie (RES) Noord-Veluwe. Hierin staan drie varianten waarbij het steeds de doelstelling is 0,5 TWH aan grootschalige energie op te wekken om daarmee te komen tot 55% CO2-reductie. In 2030 wordt dan ongeveer 60% van de gebruikte elektriciteit op de Noord-Veluwe duurzaam opgewekt in de regio via zonne- en windenergie. Dat is ongeveer 10 keer meer dan nu.

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in