Gesprek met B & W: laten we ook de komende jaren elkaar blijven vinden

Tijdens het zogenaamde persuur op 9 juli, waarin de Stentor, de Hattemer en de nieuwsredactie van RTV Hattem werden bijgepraat door het college van B&W, kwamen de volgende onderwerpen aan bod.

Bezuinigingen
De raadsvergadering van 8 juli heeft wethouder Tjitske Siderius ervaren als een constructieve vergadering. De noodzaak dat er op financieel gebied een grote opgave ligt, daarvan is iedereen doordrongen. ‘Mijn gevoel bij gisteren is, dat we het samen met de raad gaan doen. Het is een grote opgave en geen fijne. Ondanks dat gaan we het met elkaar doen. We pakken het constructief op.’

Dat de verbouwing van het stadhuis on hold is gezet, dat vindt de wethouder een verstandig en logisch besluit. ‘Er is zicht gegeven op een richting (streven naar energielabel C). Daarmee kunnen we verder. We hebben veel over het stadhuis aan deze tafel (college, red.) gesproken. De kans was al heel klein dat we richting een scenario zouden gaan. “We onderkennen de noodzaak om de installaties te vervangen”, zei de raad. Daarmee kunnen we aan de slag.’

‘Het voorstorteren op het ‘ravijnjaar 2026’ was lastig (zie verslag RTV Hattem 8 juli) In welke mate het negatief zou uitpakken, dat hadden we af te wachten.
De kostenstijgingen stapelen zich op en dat komt bovenop ‘het ravijnjaar’. Van het kabinet hoeven niet veel te verwachten. Het gesprek met het kabinet verloopt moeizaam.’

Mening van burgers en maatschappelijke partners
Zijn er ideeën over hoe vorm te geven aan burgerparticipatie op dit onderwerp?
Siderius: ‘Elk voorstel kan op tafel komen. Wat is realistisch, wat heeft maatschappelijke impact. T.z.t. komt er een voorstel en dat is het moment dat maatschappelijke partners en inwoners hun mening kunnen geven. De vorm waarin we dat gieten, daar moeten we naar kijken.
Ook vragen we het ambtelijk apparaat om met ideeën te komen. Als college gaan we niet zeggen: bepaalde onderwerpen zijn uitgesloten van deelname. Er moet een balans komen in een integraal pakket, de pijn moeten we evenwichtig verdelen.
We moeten de kosten verminderen, bezuinigen, maar ook zullen bepaalde lasten worden verhoogd.’

Banen
‘We hebben als gemeente 24 fte om de basis op orde te houden, om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. We gaan niet op voorhand snijden in het personeelsbestand. Binnen de 24 fte zijn het vaste functies met vaste mensen. (Vorige week was er een succesvolle banenmarkt.) Maar we houden altijd inhuur van personeel op projecten, bijv de Green deal.’

Wat moet blijven?
‘Gisteren is er tijdens de raadsvergadering gezegd: we zijn een hele sociale gemeente met een hoog voorzieningenniveau. We willen wel kijken hoe we dat in stand kunnen houden. Uiteindelijk gaat de raad over de besluitvorming’, aldus de wethouder.

Rapport adviezen werkwijze raad
Tijdens de raadsvergadering was het Rapport adviezen werkwijze raad een hamerstuk. Dit rapport doet allerlei aanbevelingen over een beter (onderling) functioneren van de raad in samenwerking met de griffier en het college. Een logische vraag is dan ook: Wat gaat het college met dit rapport doen?

Burgemeester Marleen Sanderse: ‘Het is vastgesteld dat het rapport een dynamisch document is. Er staan goede aanbevelingen in waarmee we aan de slag kunnen. Ik ga samen met de griffier en de gemeentesecretaris (de zogenaamde wekelijks driehoek) een agenda maken met acties, met daarbij de vraag: wat gaan we direct doorvoeren? Het worden niet zo maar lossen acties, maar met elkaar maken we een goede agenda die werkbaar is.’

Hoe betrek de burgers/inwoners?
‘Hoe bereik je mensen die ons niet zo goed weten te bereiken? Mensen die normaal gesproken niet de media bezoeken. Daar proberen we allerlei nieuwe dingen voor te vinden. We willen elke stap naar de gemeente zo laag mogelijk houden. Vier de Zomer is daarvan een goed voorbeeld. Er waren 1100 mensen aanwezig!

Vier de Zomer is een alternatieve nieuwjaarsreceptie. Er is gevraagd om tijdens de komende jaarwisseling wel weer een moment van ontmoeten te organiseren. We gaan nog kijken hoe we dat gaan invullen. Maar bij alles wat we bedenken moeten we de financiële situatie in het achterhoofd houden. Het uitgangspunt is: Hoe kunnen Vier de Zomer en deze ontmoeting naast elkaar laten bestaan?

Het genoemde rapport staat vol met procedurele adviezen en acties. Het viel RTV op, dat er weinig wordt gesproken over het contact met de burger. Tijdens de raadsvergadering bleek er een burger aanwezig te zijn. Ook zij miste het punt ‘hoe bereik je de burgers’. RTV Hattem gaat de komende maanden de fracties hierop bevragen.

De burgemeester voegde nog toe dat dit onderwerp altijd een zoektocht zal blijven met vragen als: Welke verwachtingen heeft de burger? Wat doe je zelf om geïnformeerd te worden?

Opgave komende jaren
Morgen 10 juli is het twee jaar geleden dat het college is begonnen, aldus wethouder Koen Castelein. ‘Met veel enthousiasme zijn we tal van projecten gestart en hebben we voor veranderingen gezorgd, zoals voorgenomen. Na twee jaar kom je zeker op de vraag: wat kan beter? We komen in een tijd terecht om elkaar financieel en maatschappelijk te blijven vinden. Misschien is het de opgave om die verbinding die we hebben gehad om die er ook de komende jaren te laten zijn.’

Bepaalde onderwerpen lijken stil te vallen alsof de urgentie verdwenen is, zoals het onderwerp flexwoningen bijvoorbeeld.
Castelein: ‘Dat lijkt zo. Maar de urgentie blijft staan. De vraag is hoe kun je daar gevolg aan geven. Met een beperkte ambtelijk apparaat en het wegvallen van de projectleider (waar we zoeken naar een nieuwe) kunnen zaken vertragen.’

Dit onderwerp heeft ook gevolgen voor het huisvesten van statushouders. Wethouder Margriet Brouwer: We voldoen aan de opgave van het rijk. We lopen in de pas. Met gezinsherneming lopen we iets achter, maar dat komt door de IND.
We blijven zoeken naar mogelijkheden van huisvesting.’

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in