Komst Lidl wederom op de politieke agenda

Het bestemmingsplan voor een nieuwe Lidl-vestiging aan de Populierenlaan staat maandag 1 november op de agenda van de commissie Algemene en Ruimtelijke zaken. Er lijkt nu eindelijk schot te komen in de lange procedures die eraan voorafgingen om de opening van een derde supermarkt in Hattem mogelijk te maken. Nadat het ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage hebben gelegen, is de volgende stap het vaststellen van het bestemmingsplan en het verlenen van de omgevingsvergunning.

Principebesluit
Aan de lokale politiek ligt het uitstel niet. Al in 2013 nam het college het besluit om mee te werken. In 2014 nam de gemeenteraad unaniem de conclusies van een second opinion over en nam een positief principebesluit over vestiging derde supermarkt in Hattem.

De afgelopen jaren maakten duidelijk dat niet iedereen blij is met de komst van een nieuwe supermarkt. Er volgden procedures en er moesten aan allerlei regels voldaan worden, waardoor het proces enorme vertraging opliep. Ook de provincie moest overtuigd worden. Omdat het huidige bestemmingsplan de realisatie van een supermarkt niet toestaat is een onderhavig bestemmingsplan nodig. In dit bestemmingsplan wordt de mogelijkheid geregeld tot het toevoegen van een Lidl supermarkt op Het Veen. Het gewijzigde bestemmingsplan, waarover maandag in de commissievergadering gesproken wordt, moet aantonen dat met een goede ruimtelijke ordening en vanuit ruimtelijk en planologisch oogpunt de realisatie van de Lidl op deze locatie verantwoord is.

Voorstel
In het voorstel van het college staat dat door de vestiging van de Lidl het aanbod aan supermarkten binnen de gemeente vergroot. Dit is goed voor het voorzieningenniveau en leidt tot meer keuzevrijheid voor de inwoners. Een supermarkt op deze locatie voorziet in een behoefte, zorgt voor werkgelegenheid en geeft een impuls aan de herontwikkeling van het bedrijventerrein Het Veen naar gemengd woongebied. Deze locatie is voor een nieuwe supermarkt al in een eerder stadium als meest geschikt naar voren gekomen en draagt eraan bij dat de supermarkten dan goed over de kern zijn verspreid. Daardoor zal van schadelijke verdringingseffecten geen sprake zijn en dreigen er geen voorzieningen verloren te gaan.

De ruimtelijke omgeving van de Populierenlaan leent zich voor deze ontwikkeling. Het is een gebied dat bestemd is voor grootschalige voorzieningen dat het gebouw van een grote winkel met aan- en afvoerbewegingen gemakkelijk kan opnemen. Er is op deze wijze sprake van goede ruimtelijke ordening van een voorziening op de juiste plek. De toekomstige inwoners op Het Veen hebben op korte afstand een supermarkt.

Bezwaren
Er zijn vijf zienswijzen tegen het bestemmingsplan naar voren gebracht. Vanwege de zienswijzen is een aantal wijzigingen aangebracht in het bestemmingsplan. Zo wordt de maximale winkeloppervlakte begrensd op 1.300 m2 en is het distributieplanologisch onderzoek geactualiseerd. Inmiddels heeft ook de provincie besloten dat er inzake stikstof geen vergunning nodig is.

Volgens de bezwaarmakers is er onvoldoende marktruimte voor een derde supermarkt en zijn er betere locaties om een supermarkt te realiseren. Ook voldoen de plannen niet aan de nota parkeernormen en zijn er zorgen om de verkeersveiligheid. Verder zou een supermarkt op Het Veen leiden tot ontwrichting van het voorzieningenniveau in de binnenstad en zijn de plannen in strijd met de ladder voor duurzame verstedelijking en de omgevingsverordening.

Live uitzending via RTV Hattem
De commissievergadering Ruimtelijke en Algemene Zaken van 1 november 2021 waarin het bestemmingsplan voor een nieuwe Lidl-vestiging aan de Populierenlaan op de agenda staat, begint om 20.00 uur en is live te volgen via radio en tv van RTV Hattem.

 

Artikel i.s.m. De Hattemer

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in